Een sinister plan voor buitenlandse financiering van moskeeën door Rand-instituut


Actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft deze week een item toegewijd aan Nederlandse moskeeën. Daarin zei RAND-onderzoeker Stijn Hoorens dat Nederlandse moskeeën financiering krijgen uit het buitenland en dat zou betekenen dat er invloed wordt uitgeoefend op moslims met het geld uit het buitenland. Dat is opmerkelijk want het RAND-instituut wil zelf middels financiering de islam en de moslims te beïnvloeden. Een analyse van het RAND-rapport “Building Moderate Muslim Networks ” en “Civil Democratic Islam”.

Wat is het RAND-instituut?
RAND[1] is een non-profit onderzoeksinstituut met meer dan 1600 medewerkers dat “oplossingen” ontwikkelt voor bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid. Daarmee wilt RAND gemeenschappen door de gehele wereld  “veiliger” en “gezonder” maken. RAND wordt hiervoor gefinancierd door overheden en de privésector. Het RAND-institute brengt regelmatig adviesrapporten uit. Voorbeelden hiervan zijn “Building Moderate Muslim Networks”  en “Civil Democratic Islam” door RAND-onderzoekster Cheryl Bernard.

Waarom zijn deze rapporten geschreven?
Volgens het adviesrapport Building Moderate Muslim Networks[2] dat dateert uit het jaar 2007 is er een oorlog van ideeën gaande in de moslimwereld. De uitkomst hiervan zal de koers bepalen van de moslimwereld.

 Volgens het vierjaarlijkse defensie rapport van de US Defense department is de VS betrokken in een oorlog met zowel wapens als met ideeën. Een overwinning is hierbij alleen te behalen wanneer “extreme” ideologieën in diskrediet zijn gebracht.

De reden dat RAND deze rapporten schrijft is omdat RAND werkt in opdracht van de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse overheid heeft behoefte aan deze rapporten, omdat deze rapporten aanbevelingen bevatten hoe de Amerikaanse overheid de oorlog der ideeën kan winnen.

Wat doet de Amerikaanse overheid in deze oorlog van ideeën?
Volgens het US News and world report[1] is de Amerikaanse overheid begonnen met een campagne van politieke oorlogsvoering die ongeëvenaard is sinds het toppunt van de koude oorlog.  Door middel van openlijk gefinancierde media en Denktanks pompt Washington tientallen miljoenen dollars in een campagne om niet alleen moslimgemeenschappen te beïnvloeden, maar ook de islam zelf.

De VS probeert de islam te veranderen
U leest het goed. De VS probeert de islam zelf te veranderen. Zonder enige vorm van schaamte kondigen zij openlijk aan dat zij niet alleen de moslimgemeenschap, maar de islam zelf willen veranderen.

Waarom wilt de VS de islam veranderen?
In de rapporten van RAND worden meerdere hoofdstukken gewijd aan de koude oorlog. Ook de koude oorlog bestond (gedeeltelijk) uit een ideeënstrijd. Aan de ene kant stond de Westerse liberale democratie en aan de andere kant het Russische communisme. Het communisme vormde een bedreiging, omdat het burgers een alternatief bood voor de westerse normen, waarden en het gehele westerse politieke systeem. Na de val van het communisme bleef er nog een andere ideologie over die de westerse normen, waarden en politieke systeem kan vervangen, namelijk de islam.

Hoe probeert de VS de islam te veranderen?
In meer dan 24 landen financierde de VS geruisloos islamitische radio en Tv-shows, cursussen in moslimscholen, moslim denktanks, politieke workshops en andere programma’s om een gematigde islam te promoten. Overheidssteun gaat naar de wederopbouw van moskeeën, het redden van antieke Koran’s en zelfs het bouwen van islamitische scholen. Het rapport vermeld zelfs dat graven worden hersteld die door de soefie’s worden aanbeden.

Een “gematigde” islam?
Zoals we zien promoten zij een gematigde islam en spenderen zij miljoenen om dat te bereiken. Wanneer je als moslim hoort dat niet-moslims openlijk verkondigen dat zij de islam willen veranderen roept dat allerlei vragen op. Zijn alle moslims in essentie “fout” tenzij ze zichzelf gaan “matigen”? En wie zijn zij om moslims te vertellen wat islam wel en niet inhoudt?

Het gaat zelfs zover dat de christelijke oud-president G. Bush een korte lezing gaf in een moskee. Hierbij legde hij, een niet-moslim, uit wat islam wel en niet inhoudt.

Sommige commentators reageerden hier sarcastisch op en zeiden “het politieke leiderschap blijkt collectief in een oogwenk een postgraduaat te hebben gehaald in Islamitische studies, waardoor zij instaat zijn de bevolking te onderwijzen met betrekking tot de ware aard van de islam.” (Heitmeyer, 2001).


Wat zijn een aantal eigenschappen van een “gematigde” moslim volgens RAND?

Wie zijn de “gematigde” moslims die geloven in deze “gematigde” islam? En wat zijn de eigenschappen van gematigde moslims? RAND heeft deze eigenschappen in het rapport “Building Moderate Muslim Networks” tot in de details gedefinieerd.

Eigenschap 1: Geloof in democratie
Een gematigde moslim is een moslim die een gelovige is in de democratie en het democratische systeem. Alleen geloven in democratie is onvoldoende. RAND geeft ook een gedetailleerde definitie van wat voor soort democratie zij verwachten dat de gematigde moslim in gelooft. Zij willen een toewijding aan democratie zoals het wordt begrepen in de liberale westerse traditie. Dus niet een democratie vanuit een islamitisch perspectief, want dat is onvoldoende. De steun voor democratie moet gepaard gaan met de implicatie van het zijn van tegenstander van het concept van het regeren van een land met Islamitische wetgeving (d.w.z. een islamitisch land). Een gematigde moslim is tegen het regeren met islamitische wetgeving. Het zijn van een voorstander voor democratische verkiezingen als manier om een overheid te kiezen – zoals de Moslimbroederschap in Egypte – is onvoldoende.

Eigenschap 2: De acceptatie van niet-sektarische wetbronnen
De 2e eigenschap van de gematigde moslim is dat je mensgemaakte wetgeving volgt en accepteert. Volgens het RAND rapport is de scheidingslijn tussen gematigde en radicale moslims of men wel of niet vindt dat islamitische wetgeving moet worden toegepast. Dus volgens hen is elke[2] moslim die wilt dat de islamitische wetgeving moet worden toegepast een radicale moslim. En een gematigde moslim is iemand die gelooft in de Nederlandse wetgeving, Turkse wetgeving of internationale wetgeving. Zolang het maar mensgemaakte wetgeving is en geen islamitische wetgeving.

Eigenschap 3: Respect voor vrouwenrechten en religieuze minderheden
In islam is er respect voor vrouwenrechten en wordt er goed omgegaan met religieuze minderheden. Echter wordt dit gedaan volgens uitgangspunten van de Koran en de Soennah, wat in contrast staat met de uitgangspunten van het RAND-rapport en haar liberale westerse traditie. Volgens het RAND-rapport is een gematigde moslim iemand die niet gelooft in de islamitische regelgeving als het gaat om de positie van vrouw in de samenleving en het gezin. Deze zouden geherinterpreteerd moeten worden volgens de moderne tijden waarin we leven en niet volgens de interpretatie van de tijd van de Profeet (ﷺ) en de salaf. Op een gelijke manier pleit de gematigde moslim voor gelijke burgerschap en wettelijke rechten voor religieuze minderheden. Het heffen van Jizya belasting is volgens de gematigde moslim uit den boze, want dat is extreem of radicaal. Ook moeten Hindoes, Sjiieten en Christenen vrij zijn om te mogen trouwen met moslimvrouwen.

Geloofsleertest: Ben jij een gematigde moslim?
Om te kunnen testen of iemand daadwerkelijk een gematigde moslim is die standvastig is op de weg van het westerse liberalisme, heeft RAND zelfs een geloofsleertest of -checklist gemaakt. Een checklist met vragen waarmee de geloofsleer van de gematigde moslim gecontroleerd  kan worden. Hieronder worden enkele vragen onder de loep genomen.

Geloof hij dat het veranderen van religie een individueel recht is?
Een gematigde moslim is dus iemand die niet gelooft dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah[3], maar dat men het recht heeft om over te stappen naar het aanbidden van een koe of een aap.

Gelooft hij dat het land de islamitische strafrechtelijke wetgeving moet handhaven als het gaat om criminelen?
Een gematigde moslim gelooft niet in Islamitische straffen voor bijvoorbeeld roof, moord en verkrachting. Een gematigde moslim gelooft in de westerse liberale wetgeving zoals die van Nederland waarbij verkrachters binnen korte tijd weer op vrije voeten zijn en waarbij buitenechtelijke relatie toegestaan is.

Gelooft hij dat het land de islamitische burgerrechten moet handhaven?
Een gematigde moslim vindt dus bijvoorbeeld dat een land niet de islamitische rechten en plichten omtrent het huwelijk moet handhaven, maar dat de westerse liberale burgerrechten voorrang krijgen. Deze vraag uit het RAND-rapport sluit aan bij de verklaring van een aantal Nederlandse moskeeën om vooral geen islamitische huwelijken af te sluiten vóórdat het huwelijk geregistreerd is bij de burgerlijke stand. Doordat men niet een huwelijk met een 2e vrouw kan registreren wordt daarmee de weg naar polygny geblokkeerd.

Gelooft hij dat er ook niet-islamitische opties moeten zijn als het gaat om wetgeving?
Een gematigde moslim moet in het geval van een rechtszaak dus kunnen kiezen om zijn oordeel te zoeken bij de mensgemaakte wetten, bijvoorbeeld als dat hem in deze rechtszaak beter uitkomt.

Gelooft hij dat leden van een religieuze minderheid ook hoge politieke functies mogen hebben in landen die het merendeel moslim zijn?
Een gematigde moslim moet geen bezwaar hebben tegen het besturen van een islamitisch land door een niet-moslim. Want immers als het rechtssysteem niet meer islamitisch is dan hoeft bestuurder ook niet meer moslim te zijn.

Gelooft hij dat leden van een religieuze minderheid recht hebben op het bouwen van religieuze instituties (kerken en synagogen) in landen die voor de meerderheid moslim zijn?
Een gematigde moslim gelooft dus dat in een land als Saoedi-Arabië of misschien zelfs in Mekka en Medina, de bakermat van de islam, niet-moslims het recht hebben om volop tempels te bouwen waar zij afgoden aanbidden en anderen daar toe oproepen.

RAND-rapport: “Civil Democratic Islam”
Een ander rapport[4] van RAND-onderzoekster Cheryl Bernard is “Civil Democratic Islam”. Aan de titel is te lezen wat voor islam zij voor ogen hebben en aan ons willen opdringen. Dat zij een “beschaafde” islam willen duidt erop dat zij de huidige islam onbeschaafd of barbaars vinden.

Volgens RAND en de Amerikaanse overheid is er dus een ideeënstrijd gaande. Een oorlog van ideeën in de moslimwereld. Een strijd van ideeën tussen zij die islam willen volgen zoals het is geopenbaard aan de Profeet Muhammed (ﷺ) en zij die een “beschaafde” (civil) en democratische islam willen.

Wat zijn de aanbevelingen van RAND?
We hebben gelezen hoe RAND de gematigde moslim omschrijft. In het adviesrapport komen een aantal aanbevelingen naar voren om deze moderne islam te verspreiden. Wanneer het neerkomt op de moderne en gematigde moslims geeft zij als aanbevelingen:

– Publiceer en distributeur hun werken tegen gesubsidieerde prijzen.
– Moedig ze aan om te schrijven voor het grote publiek en voor de jeugd.
– Introduceer hun denkbeelden in het curriculum van islamitisch onderwijs
– Faciliteer en zet aan tot het bewustzijn van de pre-islamitische (jahillya) cultuur in de media en het curriculum van de relevante landen.
– Positioneer secularisme en modernisme als een tegencultuur-optie voor ontevreden moslim jongeren.
– Wakker de populariteit en acceptatie aan van het soefisme

Heeft het advies van RAND gewerkt?
Het advies van RAND was om een “gematigde” RAND-versie van de islam te verspreiden, waarbij de islamitische wetgeving aan de kant wordt geschoven voor mensgemaakte democratische wetgeving. Gezien de waslijst[5] van moskeeën in Nederland die oproepen om te stemmen op een seculiere partij zoals DENK kan worden geconcludeerd dat het in Nederland goed is gelukt. Echter is het geloof in democratie volgens RAND onvoldoende en dient dit geloof het westerse liberalisme als uitgangspunt te hebben. Gezien het feit dat “salafisten” in hun oproep tot de stembus dit niet doen van uit het uitgangspunt van westers liberalisme heeft RAND hier nog een slag te slaan.

Aanbevelingen voor de moslimgemeenschap
Een belangrijke aanbeveling of conclusie die een moslim kan trekken na het lezen van de rapporten van RAND is dat een moslim meer kennis dient op te doen over zijn religie. Dit is van belang zodat hij of zij een onderscheid kan maken tussen de islam en een door het westen gefinancierde RAND-versie van islam.  Deze laatste versie komt neer op het “cafetaria-model” of “lopende-buffet” waarbij RAND-moslims selectief kiezen welke delen van de islam zij wel en niet accepteren.

Conclusie

Deze week was er een golf van ophef omtrent financiering uit de Golfstaten van enkele miljoenen voor Nederlandse moskeeën. Het zou een bedreiging vormen voor de westerse normen en waarden zoals democratie en het secularisme. Er werd onderzoek naar deze financiering verricht door verschillende media, maar ook door Stijn Hoorens, een onderzoeker van het RAND-instituut.

Het is op zijn zachts gezegd ironisch dat het RAND-instituut overheden adviseert om secularisme (scheiding godsdienst en staat) te ondermijnen. Vervolgens heeft de overheid die zij hebben geadviseerd alleen al in de periode van 2001[6] (!) tientallen miljoenen gepompt in de verspreiding van  een westerse versie van de islam in binnen- en buitenland.

Vervolgens gaat het zelfde RAND-instituut onderzoek doen naar “geheime” geldstromen vanuit “salafistische” hoeken die Nederlandse moskeeën zouden financieren en beïnvloeden. Dit onderzoek leidt vervolgens tot een enorme ophef in de media wat de politiek vervolgens gebruikt om de duimschroeven bij de moslims nog verder aan te draaien.

Stijn Hoorens laat hiermee voornamelijk zien dat de belangrijkste westerse of Nederlandse kernwaarde niet zozeer democratie of het secularisme is, maar eerder het meten met de dubbele maat.

[1] https://web.archive.org/web/20131030152009/https://www.usnews.com/usnews/news/articles/050425/25roots.htm

[2] Dit impliceert indirect dat de profeet Muhammed (ﷺ) en de khoelafa ar Rashideen allemaal een stel radicalen zijn.

[3] Oftewel: La ilaha ilAllah

[4] https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf

[5] https://al-yaqeen.com/nieuws/persbericht-verkiezingen-maart-2017/

[6] https://web.archive.org/web/20131030152009/https://www.usnews.com/usnews/news/articles/050425/25roots.htm

[1] https://www.rand.org/about.html

[2] https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf

 

Foto: Nieuwsuur 23 april 2018