Moslims: stemmen of niet stemmen? Dit zijn de voor- en tegenargumenten


Over tien dagen zijn de verkiezingen en het lijkt er op dat een deel van de islamitische gemeenschap is opgedeeld in twee groepen. De tegenstanders van stemmen en de voorstanders. In dit artikel worden de redenaties voor stemmen en tegen stemmen kort en bondig uitgelegd.

Allereerst dient er vermeld te worden dat alle islamitische geleerden het eens zijn over het oordeel over het gehele systeem genaamd democratie. Géén van de geleerden ziet het systeem als een valide systeem dat past binnen de islam. Democratie definiër ik hier als het systeem waar het volk regeert, en waar politieke partijen wetten kunnen introduceren gebaseerd op hun eigen kijk, en dus niet conform de wetten van Allah. Democratie wordt ook vaak gedefinieerd als slechts een middel om verkiezingen tot stand te laten komen. Echter, als we kijken naar de democratieën vandaag de dag, dan zien wij dat zij allemaal ook het concept hebben waarin er politieke partijen zijn die wetten maken en die vervolgens invoeren. Daarom is de definiëring dat het slechts een middel is, mijns inziens te beperkt. Verderop zal kort worden geschetst wat de twee posities zijn van de twee kampen aangaande deze kwestie, en wat de basis is van de argumenten van elk van de twee kampen. Buiten deze twee posities zijn er andere stromingen met andere opvattingen over democratie zoals de Moslimbroederschap. Deze beweging is geen voorstander van democratie maar ziet het als een noodzaak om mee te kunnen doen met het politiek systeem om zo goed mogelijk de belangen van de moslims te kunnen behartigen.

Niet-stemmen
Moslims die niet stemmen zeggen dat het onder geen enkele voorwaarde mag omdat dit instemming inhoudt met ongeloof en polytheïsme. Zij zijn het niet eens met de moslims die beweren dat zij door te gaan stemmen een groter gevaar kunnen afweren of een voordeel kunnen behalen. Binnen de islamitische wetgeving dienen moslims namelijk altijd de afweging te maken tussen de voor- en nadelen van alles wat zij doen. Volgens de niet-stemmers is het islamitische monotheïsme, at-tawhied het allergrootste voordeel dat er bestaat. Zij geloven dat er geen enkele andere zaak bestaat die zwaarder weegt dan het behouden van hun overtuiging in het concept van at-tawhied.

Stemmen voor een politieke partij die wetten introduceert die indruisen tegen de islamitische wetgeving is tegenstrijdig met at-tawhied. Want in dit geval is het alsof je instemt met het feit dat iemand anders dan Allah wetten en regels invoert. Iets halal of haram (toegestaan of verboden) verklaren is een alleenrecht van Allah. Als een politieke partij iets verbiedt wat de islam heeft toegestaan of juist andersom, dan neemt zo een partij de plaats in van Allah binnen de islam. Daarom zijn de tegenstanders van stemmen van mening dat je niet zou moeten stemmen omdat je impliciet instemt met wat zij als polytheïsme beschouwen.

Wel stemmen
De voorstanders zeggen dat wanneer de moslims stemmen, dit niet in tegenstrijd is met de Eenheid van Allaah, at-tawhied, in Zijn Heerschappij en Oordeel, omdat de moslims niet stemmen op een partij instemmend met het geen de desbetreffende partij bevat aan aspecten die haaks staan op de islamitische wetgeving, noch omdat zij tevreden zijn met het democratische systeem. Daarentegen, stemmen zij slechts op een partij die volgens hen het minste schade teweeg zal brengen voor de moslims in de maatschappij, zodat deze partij een tegengeluid kan geven in de tweede kamer tegenover de partijen in de kamer die het slechte voor hebben met de moslims, en die pleiten voor wetten die het de moslims nog moeilijker zullen maken in het dagelijkse leven.

Beide kampen hebben gerespecteerde geleerden achter zich staan die bekend staan om hun brede kennis over de islamitische wetgeving. Tot slot, zullen hieronder voor beide kampen enkele geleerden worden genoemd die worden aangehaald in de bewijsvoering in de discussies die de afgelopen dagen rondgaan op Facebook en andere fora.

Kamp 1 – Degenen die het verbieden: Shaykh Ah’mad ibn ‘Omar Al-H’aazimi, Shaykh ‘Ali Al-Khodayr, Shaykh Naasir Al-Fahd, Shaykh Aboe Moh’ammed Al-Maqdisi, Shaykh Aboe Qataadah Al-filistini.

# Shaykh Moh’ammed Naasir Ad-dien Al-Albaani & Shaykh Saalih’ Al-Fawzaan worden door beide kampen geclaimd aan hun zijde te staan. Dit omdat het lijkt alsof zij tegenstrijdige uitspraken hebben aangaande deze kwestie.

Kamp 2 – Degenen die het toestaan: Shaykh Moh’ammed Saalih’ Al-‘Oethaymien, Shaykh ‘Abd Al-Moh’sin Al-‘Abbaad, Shaykh Sa’d Ash-Shathri, Shaykh Khaalid Al-Mosleh’, Shaykh ‘Abd Al-‘Aziez Aal Ash-shaykh.